!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1629416197375819'); // Insert your pixel ID here. fbq('track', 'PageView');
Wersje językowe
Waluty
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
prowadzonego pod adresem www.mayabel.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.mayabel.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin. 

 1. DEFINICJE

1.1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mayabel.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

1.2.  Sprzedający – przedsiębiorca: Paweł Kijaczko

1.3.  Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność
do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Produkt - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym.

1.6. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

1.7. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku
w przypadku Kupujących.

1.8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: Paweł Kijaczko z siedzibą w Kuźnicy,
ul. mjr Stanisława Bilmina 1
. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 545-165-80-98, REGON: 368789293.

2.2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość
za pośrednictwem Sklepu.

2.3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2.4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2.5. Przeglądanie treści Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Sklepie.

2.6. Informacje o towarach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

2.7. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod numerem telefonu +48 739 016 775 od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-16:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej kontakt@mayabel.pl. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie
na odległość.

2.8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.

2.9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

3.1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

3.2. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem umowy sprzedaży sieci Internet. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.

3.4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3.5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto – zawierają̨ podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 1. REJESTRACJA KONTA

4.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Sklepie.

4.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

4.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Sklepu, w tym składanie zamówień.

4.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

4.5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy kontakt@mayabel.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy,
co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

4.6. Usługa konta w Sklepie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

4.7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

4.8. Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera poprzez podanie adresu e-mail, na który będzie otrzymywał newsletter. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji poprzez link zawarty w wiadomości e-mail lub poprzez kontakt z Administratorem.

 1. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

5.2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. wybór towarów do Zamówienia  - dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W każdym czasie przed złożeniem Zmówienia możliwa jest weryfikacja i aktualizacja zawartości koszyka;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”. Jeżeli Kupujący dokonuje Zamówienia bez rejestracji jako gość, przed wciśnięciem przycisku „Zamawiam” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

5.3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5.4. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.
Dostępne formy płatności:

a) przelew bankowy,
b) gotówka (tylko w przypadku odbioru osobistego w ustalonym punkcie odbioru)
c) płatności online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., PayPal oraz PayU.)
d) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5.5. Ceny przesyłek określone są w zakładce Czas i koszt dostawy.

5.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości podczas składania zamówienia bądź w trakcie jego realizacji, Kupujący zobowiązany jest do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze Sklepem w celu wyjaśnienia nieścisłości.

5.7. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5.8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

5.10. Sklep może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub e-mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

5.11. Kupujący oświadcza, że podane przez niego Sprzedającemu dane teleadresowe, w szczególności dane osobowe adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.

5.12. Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Kupującego wiadomości o wysłaniu towaru.

5.13. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego w ciągu 10 dni (dziesięciu dni) roboczych. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5.14. Jeśli w Magazynie Sklepu zabraknie towaru objętego Zamówieniem, w wyniku czego wysłanie części lub całego Zamówienia nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia -  Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproponuje późniejszy termin realizacji, alternatywny towar, podzielenie Zamówienia na części lub anulowanie Zamówienia w całości lub części.

5.15. Wszystkie przesyłki są rejestrowane. Nadawanie przesyłek następuje w dni robocze.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez
Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym Regulaminie.

6.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący przekazał Sprzedawcy informację, drogą  mailową lub pisemną, dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5.  Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedające został  poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

b. zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Kupujący ponosi koszt i ryzyko odesłania produktów do Sprzedającego.

6.6. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. WARUNKI REKLAMACJI, RĘKOJMI

7.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady zakupionego przez Kupującego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

7.2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch lat) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

7.3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:
MAYABEL, Paweł Kijaczko,
ul. mjr Stanisława Bilmina 1, 16-123 Kuźnica. 
Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.

7.4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

7.5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Konsumenta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

8.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

8.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatnosci

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

9.2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Konsumenta. 

9.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

9.4. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

9.6. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej www.mayabel.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

9.7. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 

                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1
do Regulaminu sklepu internetowego
www.mayabel.pl

 

FORMULARZ REKLAMACJI

Dane osoby reklamującej:

Imię i nazwisko/nazwa firmy

 

 

Adres

 

 

Telefon

 

e-mail:

 

ID zamówienia:

 

Data zakupu:

 

Nr paragonu/faktury VAT

 

Opis wad/ przyczyna reklamacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa, proszę o zwrot gotówki na mój rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż znane mi są warunki reklamacji produktów w sklepie internetowym www.mayabel.pl, które zostały określone w regulaminie sklepu.

 

 

 

 

………………………………......….................................................

                                                                                                                                                                      (Data i podpis)

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do regulaminu sklepu internetowego
www.mayabel.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WYMIANY TOWARU

Dane Klienta:

Imię i nazwisko/ nazwa firmy

 

 

Adres

 

 

Telefon

 

e-mail:

 

Informacje o przedmiocie:

Nazwa produktu:

 

Numer zamówienia:

 

Data zakupu:

 

Nr paragonu/faktury VAT

 

Przyczyna odstąpienia od umowy/ wymiany

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne warunki zwrotu/ wymiany towaru:

Nieużywany towar na wymianę należy przesłać z poprawnie wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy/ wymiany towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupy (paragon fiskalny lub faktura) na adres:
Paweł Kijaczko

ul. Sokólska 22,

16-123 Kuźnica.

Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

 

Wymiany można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar wymienić można na inny rozmiar, kolor lub inny produkt z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie.

 

Oświadczam, iż znane mi są warunki odstąpienia od umowy lub wymiany produktów w sklepie internetowym www.mayabel.pl, które zostały określone w regulaminie sklepu.

 

 

 

…………………………………………………..................................…............

                                                                                                                                                                          (Data i podpis)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl